Standesweibel / Huissier d'Etat
Bundesweibel / Huissier de la Confédération
Pensionierte / Retraité
Bundesweibel / Huissier de la Confédération

Name
Bezeichnung
Telefon
Bundesratsweibel
031 322 37 60
Bundesgerichtsweibel
--
Bundesgerichtsweibel
041 419 35 41
Bundesgerichtsweibel
041 419 36 14
Bundesratsweibel
079 877 55 42
Bundesratsweibelin
031 322 37 29
Bundesratsweibel
058 462 37 39
Nationalratsweibelin
058 322 95 11
Bundesratsweibelin
058 462 37 30
Nationalratsweibelin
058 322 95 46
Bundesratsweibel
058 469 07 56

Siedler Martin

Bundesratsweibel

058 464 00 73

Bundesgerichtsweibelin
041 419 35 14
Bundesgerichtsweibel
021 318 92 33

Hauptseite / PortailÜber uns / A propos de nousVorstand / ComitéVereinigung / AssociationBildergalerie / Galerie